Su Aboneliği

ABONELİK İŞLERİ

1-Bölge Müdürlüğüne dilekçe verilmesi (Dilekçe Örneği için Tıklayınız)

2-Bölge müdürlüğü kontrolünde sayaçların takılması

3-Bölge müdürlüğü tarafından su sayaçlarının mühürlenmesi

4-Su dağıtım hizmetinin verilebilmesi için , OSB ile katılımcı-abone arsında su hizmet sözleşmesi düzenlenir.

SAYAÇ TAKMA ŞEMASI

1-Kullanma suyu ve yeşil alan olmak üzere 2 adet sayaç takılması

2-Sayaçların ebatı 1' veya 1,5' inç olması

3-Sayaçların önüne kumtutucu,yangın çıkışı ve vana takılması

4-Sayaçların 1 m2 beton oda içinde muhafaza edilmesi

5-Sayaçların takılma şeması bölge müdürlüğünden temin edilebilir

SAYAÇ ARIZALANMASI

1-Bölge müdürlüğüne dilekçe verilmesi

2-Bölge müdürlüğü denetiminde deyiştirilmesi

FATURA-TAHSİLAT

1-Su bedeli , bölge müdürlüğü tarafından okunacak su sayacındaki sarfiyat üzerinden tahakkuk ettirilir.

2-Su bedeli , son ödeme tarihine kadar OSB tarafından belirlenmiş banka hesap numarasına veya OSB veznesine yatırılır.

3-Su sayacının abonelerin kusuru olmaksızın arızalanması halinde su sayacın devre dışı kaldığı dönemdeki su tüketim miktarı, son 3 aylık tüketim miktarı ortalaması esas alınarak ,OSB tarafından resen belirlenir.

4-Abonenin faturaya itirazı su parasının ödenmesine mani değildir.Ayrıca abonelerin su borçlarını ödememeleri halinde hiçbir ihbar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın abonelerin suyu kesilir.

POSB 2013 SU TARİFESİ

1- İskan ruhsatı mevcut ise

a- Kullanma suyu 2 TL /m3

b- Yeşil alan suyu 1,50 TL /m3

2- İskan ruhsatı mevcut deyil ise

a- Kullanma suyu 3 TL /m3

b- Yeşil alan suyu 1,50 TL /m3

3- 1.Kalite suyu 7,74 TL/m3

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

İçme ve Kullanma suyu tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi

MADDE 115 – (1) OSB, ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunu temin edebilmek amacıyla gerekli tesisleri kurabilir ve işletebilir, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapabilir.

a) Su dağıtım hizmetinin verilebilmesi için, OSB ile katılımcı–abone arasında su hizmet sözleşmesi düzenlenir.

b) Su tüketimleri OSB tarafından mühürlenen su sayaçları vasıtasıyla belirlenir.

c) Su bedeli, bölge müdürlüğü tarafından okunacak su sayacındaki sarfiyat üzerinden tahakkuk ettirilir. 1 m3 suyun bedeli, maliyeti ile su hizmet payından oluşur. Su hizmetleri payı ise OSB'lerin su temin etmek amacıyla yapacağı her türlü anlaşma sonucu proje, tesis yapımı, su deposu ve pompa istasyonlarının bakım ve onarımı, işletilmesi, iletim ve dağıtım hattında olabilecek arızaların bakım ve onarımı, müşterek tesis ve alanların su ihtiyaçlarının karşılanması, müşterek yeşil alanların sulanması, personel ücretleri, su kayıpları ve benzeri giderlerin m3 'e yansıtılması esası ile tespit edilir.

ç) Su bedeli, son ödeme tarihine kadar OSB tarafından belirlenmiş banka hesap numaralarına veya OSB veznesine yatırılır. Su bedelinin vadesinde ödenmesi için yönetim kurulu her türlü tedbiri alır.

d) Abonelerin itirazları, su parasının ödenmesine mani değildir. Ayrıca abonelerin su bedeli borçlarını ödememeleri halinde hiçbir ihbar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın abonelerin suyu kesilir. Suyun kesilmesi halinde abonelerin uğrayacağı zarar ve ziyandan OSB sorumlu tutulamaz. Su sayacının abonelerin kusuru olmaksızın arızalanması halinde, su sayacının devre dışı kaldığı dönemdeki su tüketim miktarı, son üç aylık tüketim miktarı ortalaması esas alınarak, OSB tarafından resen belirlenir.

e) Aboneler talep miktarından fazla su kullanamaz. Kullandığı takdirde fazla kullanılan miktar için su bedeli, OSB'nin belirleyeceği esaslarda tahsil edilir.

f) Su sayacının mührünün kopması, su sayacına zarar verilmesi, sayacın sökülmesi, sayaçsız veya sayacı çalıştırmayacak bir düzenle su kullanıldığı ve numaratörle oynandığı takdirde, abonenin sayacının doğru çalıştığı dönemlere ait veya yoksa emsal tesis ortalama tüketiminin 6 katı tutarındaki su bedeli olarak tahakkuk ve tahsil edilir. Ayrıca, sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Depozitosu hiçbir hüküm almaya gerek kalmaksızın OSB lehine irat kaydolunur ve ayrıca sözleşmesi feshedilerek yasal işlem başlatılır. Abone her ne ad altında olursa olsun, başka bir gerçek kişi ve tüzel kişiye su satamaz veya veremez, aksi takdirde sözleşmesi hiçbir hüküm almaya gerek kalmaksızın feshedilerek, depozitosu irat kaydolunur.

g) Katılımcı tarafından yeraltından su elde edilmesi halinde, OSB bu kaynaklara sayaç takar ve belirlenmiş su bedelinden daha düşük ücret alır.