Arsa Tahsis İşlemleri

GEREKLİ EVRAKLAR

1- Başvuru Dilekçesi
2- Bilgi Formu
3- İmza Sirküleri
4- Sanayi Sicil Belgesi
5- Mamullerinize ait kitap, katalog ve prospektüs
6- Ticaret sicil gazetesi veya sicil tasdiknamesi
7- Ticaret Odası Kayıt Sureti
8- Vergi Levhası fotokopisi
9-Taahhütname
10- Vaziyet Planı
11- İş Akış Şeması
12- Açıklama Raporu